Negar ۲۰۲۱۱۰۲۲ ۱۵۵۲۳۲

معرفی پژوهشکده

رسالت اصلی پژوهشکده، انجام طرح های مرتبط با آب و محیط زیست و تصمیم سازی جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در سطوح بین المللی و ملی و با تاکید بر شرق کشور است. پژوهشکده در نظر دارد تا به نیازهای دستگاه های اجرایی، پژوهشی و صنعتی ملی و استانی مرتبط با موضوعات آب، محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی پاسخگو باشد.
دانشگاه فردوسی مشهد بیش از 70 عضو هئیت علمی با تخصص های مستقیماً مرتبط به موضوعات آب و محیط زیست دارد؛ ماموریت پژوهشکده، تجمیع توان علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و افزایش سهم مشارکت آنان در فعالیت های پژوهشی و فناوری مختلف و همچنین ایجاد زمینه ای برای ارتباط نزدیک تر اجتماعات نخبگانی با مسائل و موضوع های تخصصی آب، محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی و بهره گیری از دیدگاه های نخبگان برای حل مشکلات مربوطه است.

IMG 20211102 142902 392